คัดเลือกคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คัดเลือกคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เดินหน้าคัดเลือกคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๕ สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ๗ กระทรวงหลัก ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

                            การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในช่วงแรก เป็นการเปิดรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯ คือ สตรีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่าหกเดือน

                            บัดนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยได้กำหนดให้มีขึ้นหลังจากการรับลงทะเบียนในช่วงแรกสิ้นสุดลงระยะหนึ่ง และมีการประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ซึ่งการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละระดับ มีขั้นตอนวิธีการและผู้รับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่จะกระทำในวิธีการที่โปร่งใสที่สุด