สนับสนุนการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของเว็บไซต์ มหานครข่าว news-town.com เป็นไปอย่างยั่งยืน ทางทีมงานเสนอแนวทางให้ท่านสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยโอนเงินมาที่

บัญชีของ เว็บไซต์ซึ่งจะเปิดในลำดับต่อไป

กรณีโอนเงินผ่านทางธนาคาร: ใคร่ขอความกรุณาผู้บริจาคนำสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ – ที่อยู และเบอร์ติดต่อกลับอย่างชัดเจน
ส่งกลับมาที่ news_town@yahoo.com เพื่อออกใบเสร็จ ให้กับท่านต่อไป