สังคมพหุวัฒนธรรม

คณะกรรมการภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2559 ด้านเยาวชน ได้จัดโครงการ “นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ กรมการศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องศาสนาที่ถูกต้อง การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อนำไปจัดกิจกรรมต่อในระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีชมรมมุสลิมได้เข้าศึกษา จำนวน 32 มหาวิทยาลัย

 

​โดยนายคัมภีร์  ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประธานชมรมมุสลิมและผู้แทน ทั้ง 32 มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะทำกิจกรรมต่อเนื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างให้เยาวชนได้กลับไปทำความเข้าใจแก่ครอบครัว ชุมชน และในจังหวัด อันเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีด้านศาสนาและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม นำไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

//

 

เรียบเรียง : ทีมข่าวอาชญากรรม  มหานครข่าว news-town.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *