กสม. จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 60

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัด “งานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2560 – ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

 

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงานว่า งานวันนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมรำลึกถึงการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) และได้ถือให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น

วันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) จวบจนวันนี้ ปฏิญญาสากลดังกล่าวจึงถือเป็นเอกสารสิทธิมนุษยชนสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งหมายของมวลมนุษยชาติที่จะร่วมกันสร้างความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้น โดยการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลในปีนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน” เนื่องจากถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติให้ กสม. เป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน ต่อมาช่วงกลางปีมีการลงนามปฏิญญาความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อน “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ” และเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศเรื่อง “สิทธิมนุษยชน ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ เป็นวาระแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้จะทำให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเคารพสิทธิฯ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง

จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 โดยผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายโคอิ มีมิ หรือ “ปู่คออี้” ผู้นำจิตวิญญาณแห่งผืนป่าแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 2) นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)  และ 3) นายสุแก้ว ฟุงฟู รองประธานสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ส่วนรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 11 ท่าน/องค์กร แบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทเด็กและเยาวชน ประเภทสื่อมวลชน และประเภทองค์กรเอกชน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560 ด้วย

 

//

คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

ที่มา :  ภาพ – ข่าว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

เรียบเรียง : ทีมข่าวการเมือง มหานครข่าว news-town.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *