โรงเรียนวัดทุ่งคอกอบรมหลักสูตรพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนวัดทุ่งคอกพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Eco School เพื่อความยั่งยืน

เร็วๆนี้นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน Eco. School. ซึ่งโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมให้แก่คณะครูบุคลากร ของโรงเรียน จำนวน 40 คน เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมและทำการพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับเหตุการณ์ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและในชุมชน

โดยจัดทำหลักสูตร เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเป็นการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและเจตนคติ ในการร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)และในชุมชน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 61

ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะของรองศาสตราจารย์ประสาน ตั้งสิกบุตร ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยคุณหิรัญ จันทนา นักวิชาการเผยแพร่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณเอกรัฐ ธิมาชัย นักวิชาการเผยแพร่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้


นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)กล่าวว่าต้องขอกราบขอบพระคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสแก่โรงเรียนของเราทำให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครอง มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกันสร้างพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของชุมชนของบ้านเมืองของประเทศชาติต่อไปและที่สำคัญที่สุดต้องกราบขอบพระคุณทีมคณะวิทยากร ที่มาให้ความรู้เป็นอย่างสูงมา ณ.โอกาสนี้

//

ที่มา : ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง //โรงเรียนนักข่าวป้ายแดง รุ่น 1

 

About news-town 1883 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*