ลูกเสือนาวี

คณะกรรมการบริหารลูกเสือนาวีรุ่นที่73

ดร.ธัชพล อินทรวัฒนา ประธานรุ่น73
ดร.เชวงศักดิ์ แสงจันทร์ รองประธานคนที่1
ดร.กันต์ณกฤต ยูนิพันธ์ รองประธานคนที่2

คุณณัฐสิตาพัชร แก้วก่า เหรัญญิก
คุณกรรวิการ์ บุตรเนียร ผช.เหรัญญิก

คุณมัธนภาฑา มาไทย เลขา
เอกสิทธิ์… บูรณสกุลโชคทวี( ฟักขาว)
ผู้ช่วยเลขา

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณชนม์พิสุทธิ์ นาคสุวรรณ์
คุณฐชภง พงษ์นุช
คุณเปมิกา บุตตะโยธี
คุณรพีพรรณ ยมแสง

กรรมการ
1.คุณยศภัทร อภัยวงค์
2.คุณอนุพงศ์ พรพนิต
3.ดร.ณสิกาญจน์ เจริญหิรัญธรณ์
4.นาย ชัยนิวัตน์ แสนวันนา (เสก)
5.นายธนดล จากน่าน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *