ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20

งานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

สำหรับกิจกรรรมในช่วงเช้า  เวทีอภิปรายนำเสนอมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ และอภิปรายร่วม ในหัวข้อ “เราเรียนรู้อะไรจากการขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่ผ่านมา และเราจะร่วมเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยไปด้วยกันอย่างไร” โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการ โดย คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ จากไทยรัฐทีวี

ในภาคบ่าย กิจกรรมเวทีอภิปรายทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม มีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 เปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยด้วยหลักนิติธรรม และสถาบันการเมือง เรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนประเทศด้วยหลักนิติธรรมและสถาบันการเมืองของนานาประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์สรุปบทเรียนจากการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองและหลักนิติธรรมของไทยในรอบ 20 ปี และผลกระทบต่อการขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทย

กลุ่มที่ 2 เร่งเครื่องประชาธิปไตยด้วยธรรมาภิบาล นำเสนอประสบการณ์การนำธรรมาภิบาลมาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะในการบริหารราชการแผ่นดินของต่างประเทศ วิเคราะห์กลไกและแนวทางเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการวางรากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในสังคมไทย

กลุ่มที่ 3 การกระจายอำนาจรากฐานประชาธิปไตย วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคของ การกระจายอำนาจในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และนำเสนอประสบการณ์การกระจายอำนาจเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของต่างประเทศ รวมทั้งทิศทางการกระจายอำนาจภายใต้ความท้าทายใหม่เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

กลุ่มที่ 4 สร้างพลังพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยมั่นคง นำเสนอกรณีศึกษา ความเป็นพลเมือง และการสร้างพลเมืองเข้มแข็งประสบการณ์จากต่างประเทศ รวมทั้งความเข้มแข็ง ความท้าทาย ตามสถานการณ์ความเป็นพลเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21

กลุ่มที่ 5 ประชาธิปไตยเพื่อความเสมอภาคและคุณภาพสังคม นำเสนอประสบการณ์ของต่างประเทศในการพัฒนาคุณภาพสังคมและความเสมอภาค และคุณภาพประชาธิปไตย รวมทั้งแนวทางการสร้างคุณภาพสังคมและการสร้างประชาธิปไตยที่ใส่ใจความเสมอภาค เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

กลุ่มที่ 6 ประชาธิปไตยเพื่อสังคมสันติสุข สะท้อนมุมมองการเปลี่ยนผ่านความรุนแรงทางการเมือง เพื่อให้เกิดสันติสุขในประเทศไทย

ซึ่งแต่ละห้องกลุ่มห้องย่อยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเข้าร่วมรับฟัง เสนอความคิดเห็นอย่างคับคั่ง ณ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ 10 พฤศจิกายน 2561 จะมีนำเสนอสรุปเนื้อหาสาระ ของทั้ง 6 ห้องย่อยต่อไป

//

ที่มา : สถาบันพระปกเกล้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *