สืบสานวัฒนธรรมลงแขก

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ถนอม วงค์พิมล รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลฯเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ แปลงนาของ นายประทวน ดีสีทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำคำใหญ่ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ ฯ โดยมี นาย ทวี จงประเสริฐ รอง ผจว.รอ.เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

 
ส่วนราชการในอำเภอ สุวรรณภูมิ, ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ร.อ., กกล.รส.ร.๑๖ พัน.๑ ,สนง.เกษตรจังหวัดฯ, องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ, สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ, ส่วนราชการต่างๆ,นักเรียน นักศึกษา,ผู้นำชุมชน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการบูรณาการลงแขกเกี่ยวข้าวนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,กอ.รมน.จังหวัด ร.อ., หน่วยงานราชการต่างๆอำเภอสุวรรณภูมิร่วมกับประชาชนในตำบลน้ำคำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันกันจับปลา,กิจกรรมแข่งขันการตำส้มตำ,ประกวดซุ้มนอนนา บริเวณโดยรอบมีการจัดซุ้มอาหารที่ได้จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากแต่ล่ะหมู่บ้านมาให้บริการแก่ผู้ร่วมพิธี แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และหน่วยงานราชการ

//

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *