โรงเรียนวัดทุ่งคอก ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตอบสนองนโยบายหน่วยเหนือ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน. 2561. โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ). เพื่อทำความเข้าใจและร่วมมือกันตอบสนองนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกันคือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 -12.00น ประชุมผู้ปกครองชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น.ประชุมผู้ปกครองชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.


นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กล่าวว่า การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจและขอความร่วมมือร่วมใจระหว่างครู และผู้ปกครองนักเรียนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นรวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือร่วมใจ ในการสนับสนุนการมาเรียน การร่วมกิจกรรมต่างๆ การใช้ยวดยานพาหนะในการมาโรงเรียน ของนักเรียน และรับส่งนักเรียน โดยคำนึงถึงการปฎิบัติตามกฎ ระเบียบที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ และปฎิบัติตามกฎหมายจราจร อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการใช้


นายประสงค์ พวงวรินทร์. ที่ปรึกษาด้านการบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)กล่าวว่า วันนี้ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการช่วยกันสนับสนุน การมาเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้นักเรียนขาดเรียนโดยไม่จำเป็น และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ร่วมกันดูแลป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ และขอความร่วมมือในการไม่ใช้โฟม ปฎิเสธโฟม เป็นภาชนะต่าง ๆ และช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ถุงผ้าแทน ตามนโยบาย ของนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันลดขยะต้นทาง โดยขอให้ นำหลัก 3RS มาใช้ในการบริหารจัดการขยะได้แก่การใช้น้อย. การใช้ซำ้. และการนำกลับมาใช้ใหม่. เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน ชุมชนและประเทศชาติในการประชุมครั้งนี้ได้มอบโชคให้แก่ผู้ปกครองด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *