การเรียนรู้ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การเรียนรู้ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0” ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

โดยมี พระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (YEC) การนำเสนอการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงโรงเรียนต้นแบบ การเสวนาเป้าหมายของการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 และนิทรรศการการเรียนรู้ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 สำหรับนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาหลักสูตร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสลก โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

//

ที่มา : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350423209064027&id=100022890512582

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *