English We Like 2018

โครงการ “English We Like 2018” บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการ “ English We Like 2018” ปีที่ 10

โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมคณะครูโรงเรียนสิรินธร
นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ถือว่าการจัดโครงการ “ English We Like 2018” ปีที่ 10 เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม ที่เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางหลากหลายและเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย


นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ ที่สนุกสนาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ที่ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ English We Like 2018” ในครั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง และหวังว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
ด้านนายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัดกล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ English We Like 2018” ปีที่ 10 โดยมี บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2552 ในวันนี้ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “ English We Like 2018”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน และ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป
โครงการ “ English We Like 2018” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT อีกด้วย
โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กู้ดวินฟู้ดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) บริษัทไทยเพรซิเดนท์ จำกัด มหาชน (โฮมมี่) และบริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (เครื่องเขียน STABILO )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *