OTOPนวัตวิถี บ้านปากด่าน

พังงา เปิดหมู่บ้านOTOPนวัตวิถี “บ้านปากด่าน” ชูพระมหาธาตุเจดีย์ พุทธธรรมบันลือ อาหารพื้นถิ่นและวีถีชุมชน


ที่บ้านปากด่าน ม.5 ต.บางเหรียง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายธราธิป ทองเจิม รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วย น.ส.สุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นานยเสรี ศรีภากร ส.อบจ.พังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ สื่อมวลชน และชาวบ้านตำบลบางเหรียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


นายธราธิป ทองเจิม กล่าวว่า บ้านปากด่านอยู่ติดกับ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศในปี 2561 มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พุทธธรรมบันลือ ซึ่งเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในฝั่งทะเลอันดามัน ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันได้รื้อฟื้นวิถีดั้งเดิม หันกลับมาทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และมีการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน จนประสบความสำเร็จเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง


ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอทับปุด กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนและให้โอกาส ในการสร้างคนสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยผ่านกระบวนงานประชาคม ให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ภายในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยการนำ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน ทำให้เกิดการกระจายเงินภายในหมู่บ้าน และเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาหมู่บ้านแบบสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม


น.ส.สุกานดา แสงวงษ์ เปิดเผยว่า จังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Test Tour เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การจำหน่ายอาหารและพืชผักสวนครัว รวมทั้งนิทรรศการจุดเรียนรู้ในชุมชน

//

ที่มา : อโนทัย งานดี/พังงา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *