ฝ่ายปกครอง ต้องทำให้ดู

ร้อยแปด พันประการ งานปกครอง เริ่มจากที่เรา อย่าไปรอใคร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภออุ้มผาง มอบให้นายสุระวุธ จันทร์งาม ปลัดอำเภอ นำหน่อกล้วยหอมทอง จำนวน 6,000 หน่อ เข้าพื้นที่บ้านนุโพ ม.4 ต.แม่จัน ในครั้งนี้ได้สำรวจพื้นที่จำนวนประมาณ 30 ไร่ปลูกกล้วยไร้สาร 100%(พื้นที่ไม่เคยใช้สารเคมีมาก่อน)เป็นที่ทำกินเก่าที่ปล่อยร้าง

ทั้งนี้ได้ออกแบบการจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามศาสตร์พระราชามีป่าผสมผสาน หลุมขนมครก คลองใส้ไก่และแปลงนาซึ่งท่านนายอำเภอเน้นย้ำต้องทำให้สำเร็จเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ และขยายพันธุ์แจกให้ชาวบ้านที่สนใจต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *