รับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา

กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล มอบบริการรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ของขวัญแด่ประชาชน

วันนี้ (11 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น. ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ร่วมแถลงข่าว “การบริการรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ของขวัญแด่ประชาชน” ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

ด้วยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ออกเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ และเป็นเอกสารที่ประชาชนใช้นำไปขอรับบริการนิติกรณ์ประเภทคำแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกับกรมการกงสุลมากที่สุด เพื่อใช้ติดต่อทำธุรกรรมในต่างประเทศ หรือวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ อาทิเช่น การศึกษาต่อในต่างประเทศ การไปทำงานในต่างประเทศ การสมรส/หย่า ในต่างประเทศ เป็นต้น
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา สำหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กรมการกงสุล สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสำนักงาน ก.พ.ร. ในการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประชาชนนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และสำนักงานสาขาต่างจังหวัด ทั่วประเทศ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสาร ลดขั้นตอน และกระบวนการรับรองเอกสาร (ไม่ต้องรับรองการแปล) และเอกสารที่ผ่านการรับรองมีมาตรฐานการแปลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับ
ปัจจุบันกรมการปกครองเปิดให้บริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษผ่านระบบโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ จำนวน 12 ประเภทเอกสาร ได้แก่ รายการทะเบียนคนเกิด, รายการทะเบียนคนตาย, รายการทะเบียนบ้าน, รายการรับรองการเกิด, รายการข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน, รายการทะเบียนสมรส, รายการทะเบียนหย่า, รายการทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว, รายการทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว, รายการทะเบียนการตั้งชื่อสกุล, รายการทะเบียนการร่วมใช้ ชื่อสกุล และรายการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ซึ่งให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล” ตามบทบาทภารกิจในการ “บำบัดทุกข์”และ“บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียวติดต่อขอรับบริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เมืองพัทยา และสำนักงานเทศบาลที่มีบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ทั่วประเทศ

//

ที่มา :  กรมการปกครอง โทร. 1548 กรมการกงสุล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *