โรงเรียนวัดทุ่งคอกพัฒนาครูบุคลากร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางอารี  พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ  ทรัพย์สวนแตง ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรีและประธานเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท.) ผู้อำนวยการวิสิษฏ์. สุนทรวิภาต. และนายเเฉลิมกิจ. อินทรวิชัย. ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี. พร้อมทั้งนายประสงค์
พวงวรินทร์ประธาน กต.ตร.สภ.ทุ่งคอก มาบรรยายให้ความรู้


นางละเอียด  สอิ้งทอง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) กล่าวว่าการอบรมพัฒนาวันนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนงานและโครงการ พร้อมทั้ง มีความต้องการสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลียนพฤติกรร มในการพัฒนางานและการดำรงค์ชีวิตพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของครูบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการมีส่วนร่วมโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขยะสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องสหกรณณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี. มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม จำนวน 47 คน


นางอารี. พวงวรินทร์. กล่าวว่าในการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูบุคลากรทางการศึกษา. ท่านวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนที่ได้รับความรู้ ในวันนี้จะได้นำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนได้เป็นคนดี. เป็นคนเก่งและสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข วเป็นพลเมืองดีของสังคมของชุมชนและประเทศชาติต่อไป. ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่านมา. ณ. โอกาสนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *