ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรีประกาศความพร้อมที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เป็นจังหวัดที่ 5 ตามนโยบายขยายศูนย์พัฒนาการเมือง ฯ ปี 2562


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้าโดย ผศ.ทศพล สมพงษ์ พร้อมทีมงานจากสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดประชุมพูดคุยหารือกับ นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นายโอรส วงษ์สิทธิ์ อดีตผู้ว่าราชจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะพลเมืองอาวุโส และนายสมิทธิ์ สาสะเดาะห์ ผู้ประสานเครือข่าย พร้อมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่ทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาคท้องถิ่น ภาคท้องที่ และภาคประชาสังคม
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มีข้อสรุปร่วมกันว่าเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี จะผนึกกำลังกันจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง พร้อมจะนำเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองต่อไป


จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดลำดับที่ 5 ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองครบเป้าหมาย ปี2562 ตามนโยบายของสถาบันพระปกเกล้า ได้เเก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 5 แห่งนี้ จะดำเนินการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อสถาบันฯพร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการศูนย์ และจะมีการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานการเมืองภาคพลเมืองต่อไป
ทั้งนี้ทุกจังหวัดอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการและพร้อมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้

//

ข้อมูล/ข้อมูล : สุพจน์ พากเพียร

#สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
#สถาบันพระปกเกล้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *