นิเทศ on demand

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย อาจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง ประธานหลักสูตรสาขาวิชา พร้อมทั้งคณะ เข้าพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างเครือข่ายสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ณ ห้องราชาวดี อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *