สัมมนาเครือข่ายผลิตโคเนื้อ

อ่างทอง สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผลิตการเกษตรโคเนื้อในพื้นที่ศึกษาเขต 1 ประจำปี 2562


วันนี้ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ ปศุสัตว์เขต 1 ณห้องประชุมโรงแรมซีแอลการ์เด้นอินน์ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง แต่ว่าโคเนื้อเภสัชกิจที่สำคัญและเลี้ยงกันทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยตามสถิติของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ปี 2561 พบว่าในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 มีโคเนื้อรวม 138,117 ตัว มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อรวม 9751 ราย เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีวัตถุประสงค์การเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ และนำมูลโคไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร สภาพการเลี้ยงการผลิตส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการผลิตแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งในพื้นที่ของสภาเขต 1 เป็นพื้นที่ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตการเลี้ยงโคเนื้อได้อีกเป็นจำนวนมาก

ด้วยปริมาณโคเนื้อที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคภายในประเทศ เป็นเหตุให้โคเนื้อมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ประกอบกับโคเนื้อบางส่วนถูกส่งออกไปจำหน่ายให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นเวียดนามกัมพูชานอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้านโรคระบาดประสิทธิภาพในการผลผลิตต่ำ การบริหารจัดการการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับการเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ซึ่งได้จัดตั้งเครือข่ายการผลิตการตลาดโคเนื้อกับปศุสัตว์เขต 1 เพื่อสร้างเสริม ความสมัครสมานสามัคคี สร้างสำนึกในการรับผิดชอบ ประสานความร่วมมือทางด้านการผลิตและการตลาด โคเนื้อให้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อนำไปสู่ความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดี และสามารถประสานผลประโยชน์ให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อเพื่อรองรับขยายตัวของตลาดโคเนื้อของประเทศต่อไป
โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้แก่เครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการกำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนื้อ เพื่อบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนื้ออย่างครบวงจร

//

ที่มา : ภาพ-ข่าว อภิวัฒน์ กุลคำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดอ่างทอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *