พัฒนาศักยภาพด้านการ coaching ครูปฐมวัย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการ coaching ของครูระดับปฐมวัยครั้งที่1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 14-15-16 มีนาคมพ.ศ. 2562 จำนวน 35 ท่าน
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยดำเนินการมาถึง 144 ปี

การอบรมสัมมนาครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวให้กับครูปฐมวัยสู่การเป็น coach ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย การตั้งคำถาม เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ การฟังอย่างตั้งใจ
เด็กจะฉลาดได้ ครูต้องเป็นผู้ที่ตั้งคำถามได้ยอดเยี่ยม คำถามฉุดคิด ทุกๆมิติ
NLP ศาสตร์จิตวิทยาบวก เพื่อความสุขความสำเร็จ
ครูปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งนี้เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอน

ชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย พัฒนาคนพัฒนาชาติ พันเอกพิเศษ นเรศฐากูล โกรา และทีมโค้ชระดับประเทศให้การสนับสนุน เก่ง ดี มีความสุข

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *