ประสบการณ์และบทเรียนของคนทำงาน

สถาบันพระปกเกล้าจัดประชุมระดมความคิดเห็นนวัตกรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย “ประสบการณ์และบทเรียนของคนทำงาน”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (รักษาการผู้อำนวยการ) ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมระดมความคิดเห็นนวัตกรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย “ประสบการณ์และบทเรียนของคนทำงาน” โดยเชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คณาจารย์จากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.เชียงราย และศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและการทำงานด้านนวัตกรรม เพื่อนำข้อมูลและองค์ความรู้มาพัฒนาเชิงกระบวนการที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับสำนักนวัตกรรมฯ และร่วมกันสร้างเครือข่ายการทำงานในภายหน้า

นอกจากนี้ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักนวัตกรรมฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและประชุมกลุ่ม กับสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง และสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยแลกเปลี่ยนมุมมอง ซักถามประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย
#สถาบันพระปกเกล้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *