ผู้สูงอายุ ขอบคุณ

ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์สาธารณสุข 53 เขตหลักสี่ เข้าพบสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เพื่อขอบคุณที่สนับสนุนชุมชนและผู้สูงอายุให้มีการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุภายในสำนังานเขตหลักสี่ ซึ่งวันนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุทำขึ้น มามอบให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้พูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯให้เป็นไปตามวาระแห่งชาติของรัฐบาลซึ่งขณะนี้ได้ศึกษาและกำหนดแนวทางบางส่วนแล้วและฝ่ายบริหารได้รับรู้และดำเนินการ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ สวัสดิการ สิทธิตามกฎหมายให้มากที่สุดทั้งนี้โดยเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญเร่งรัดนโยบายการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุให้เป็นไปตามวาระแห่งชาติ ในขณะนี้คณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันศึกษาและกำหนดแนวทางการดูแลผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเสนอว่าในสำนักงานเขตน่าจะมีห้อง สำหรับผู้สูงอายุไปติดต่องานในสำนักงานเขต โดยมีเจ้าหน้าของสำนักงานเขตให้การดูแลเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่มาทำกิจกรรมต่างๆภายในสำนักงานเขต เรื่องนี้จะได้นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวด้วย รวมทั้งได้พูดถึงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแนวทางที่จะดูแลผู้สูงอายุให้ครบวงจร ตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาติในโอกาสดังกล่าวได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุจัดทำขึ้นให้กับสมาชิกเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตหลักสี่ด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *