หนุ่มเกาะยาว ทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

พังงา-หนุ่มเกาะยาวทิ้งตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมห้าดาวเงินเดือนหลักแสน ทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเกาะยาวใหญ่


ที่ ยาว ไอส์แลนด์ รีสอร์ต แอนด์ ฟาร์ม เลขที่ 36/2 ม. 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา นายศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ อายุ 38 ปี เจ้าของรีสอร์ต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เคยทำงานโรงแรมเริ่มตั้งแต่พนักงานยกกระเป๋า ด้วยความขยันและมีความพยายามจนได้เลื่อนเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดภูเก็ต มีเงินเดือนหลักแสน แต่ด้วยใจรักด้านการเกษตร ในขณะที่ยังทำงานโรงแรมก็แบ่งเวลาทำการเกษตรแบบอินทรีย์และได้สร้างรีสอร์ตเล็กๆแบบเชิงเกษตร ที่บ้านเกิดบนเกาะยาวใหญ่ เป็นอาชีพเสริม โดยมีรีสอร์ต จำนวน 3 หลัง เต็นท์จำนวน 6 หลัง และร้านอาหาร ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ทำกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาพักจะได้ร่วมกิจกรรมทำนา การเก็บไข่ไก่อินทรีย์ การเก็บผัก ผลไม้ และยังได้รับประทานอาหารสด สะอาด อร่อย ราคาไม่แพง ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพักได้บอกต่อกันไปจนมีรีวิวเป็นระดับต้นๆของที่พักที่อยู่บนเกาะยาว คนที่จะมาพักจะต้องมีการจองล่วงหน้าทางสื่อออนไลน์ เนื่องจากที่พักจะมีนักท่องเที่ยวพักเต็มตลอด และด้วยธุรกิจที่กำลังไปได้ด้วยดี จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม ทิ้งเงินเดือนหลักแสนเพื่อจะได้มีเวลาทำการเกษตรที่ตัวเองรักได้อย่างเต็มที่

       
นายศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ เปิดเผยว่า ตนเองมีความชอบในเรื่องการทำเกษตรมาตั้งแต่เรียนประถม เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ได้ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อถึงจุดหนึ่งได้เห็นว่าการเกษตรและการท่องเที่ยวสามารถไปด้วยกันได้ สามารถพยุงทั้งรายได้และความชอบพร้อมกันไปได้ จึงลาออกจากงานประจำมาเริ่มทำอย่างจริงจัง และ ได้สมัครเป็น Young Smart Farmer ของอำเภอเกาะยาวเมื่อปี 2561 จนได้เป็นเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer ในปี 2562 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการทำธุรกิจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับคำแนะนำและการถ่ายทอดความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ทำให้กิจการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป ที่มากสุดคือเยอรมัน
นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ การใช้ระบบสารสนเทศ เน้นหนักกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วนตนเอง”บนหลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการ-เรียนรู้” เป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรสูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบเกษตรกรรมโดย Young Smart Farmer ต้องมีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พึ่งพาตนเองได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น

//

ที่มา : อโนทัย งานดี/พังงา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *