ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ รับพระราชทานปริญญา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 : ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีกำหนดการเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 ด้วยสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 407 8/2562) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 แพทยศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ท่าน ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น เป็นคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์และประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์

#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์สื่อมวลชนต้นแบบปลอดบุหรี่รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *