ปค.ประกาศสำนักทะเบียนดีเด่น

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้สำนักทะเบียนต่างๆ มีความตื่นตัว และยกมาตรฐาน พัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชำชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ

รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติผู้ปฎิบัติงาน โดยได้ประกาศผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้


ภาคกลาง
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่
รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอบำงสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอบ้ำนฉาง จ.ระยอง
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดเล็ก
รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอหันคำ จ.ชัยนาท
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาล และเมืองพัทยาขนาดใหญ่
รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองรรชบุรี จ.ราชบุรี
ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาล และเมืองพัทยาขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต ำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาล และเมืองพัทยาขนาดใหญ่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *