สอบข้อเท็จจริงนักเรียนเรี่ยไรเงิน

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริงนักเรียนเรี่ยไรเงิน – เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมครู รร.กทม.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวกรณีผู้ใช้ทวิตเตอร์เผยแพร่ภาพและข้อความกลุ่มนักเรียนถือกล่องรับบริจาคเรี่ยไรเงินจากประชาชน อ้างว่าต้องการนำเงินไปบริจาคบ้านเด็กอ่อน

โดยครูเป็นผู้สั่งให้นักเรียนออกเรี่ยไรเงินดังกล่าว หากไม่ทำตามจะถูกลงโทษว่า ในเบื้องต้นผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ชี้แจงให้คณะผู้บริหาร กทม. ทราบถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นการเรี่ยไรของนักเรียน ในกิจกรรมอาสา ซึ่งจะออกเรี่ยไรในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. – 1 ต.ค. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับไปซื้อสิ่งของบริจาคให้บ้านเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด ซึ่งมีกำหนดส่งมอบของบริจาคในวันที่ 23 ต.ค. 2562 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวและรายงานผลโดยเร็วที่สุด ซึ่งสำนักงานเขตจตุจักร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พร้อมกำหนดให้รายงานผลภายใน 30 วัน
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว สำนักการศึกษา ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมครูในโรงเรียนทั้งการใช้ความรุนแรงกับนักเรียนและการจัดกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว ประกอบด้วย

1) ตรวจสอบพฤติกรรมครูในโรงเรียน โดยในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู มีการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อให้ครูเกิดความตระหนักและปฏิบัติอยู่ในระเบียบ

2) ในการประเมินเพื่อเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ ต้องนำประเด็นการถูกตรวจสอบด้านวินัยเป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมิน

3) การประเมินด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมในทุกกระบวนการประเมิน ควรมีการประเมินสามเส้า คือ การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน การประเมินโดยผู้บริหาร และ

4) การจัดกิจกรรมชมรมภายในโรงเรียน ให้ครูผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติและรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน โดยประเมินผลการจัดกิจกรรมจากนักเรียนและผู้ปกครองด้วย

//

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *