ป้องกันอันตรายจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาล

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 มาตรการดูแลความปลอดภัย – ป้องกันอันตรายจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาล
พันตำรวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เปิดเผย ตามที่กรมควบคุมโรค ระบุในปี 2561 มีจำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ 250 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบมากในกลุ่มอายุ 5-19 ปี ส่วนใหญ่เกิดเหตุในช่วงเดือน ต.ค. ถึงเดือน ม.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาล เช่น วันออกพรรษา วันลอยกระทง และวันขึ้นปีใหม่ ว่า กทม. ได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย ผู้เล่นพลุ และดอกไม้เพลิง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ดังนี้ 1) ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2) ผู้ผลิต สะสมและจำหน่ายดอกไม้เพลิง จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมป้องกันอันตรายจากการผลิต การสะสม การขนส่ง และการจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 3) ห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นเด็ดขาด คือ ประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดรูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับสำนักเทศกิจ สำนักอนามัย และสำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์กวดขันให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย มีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมอันตรายจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ พลุ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2562 ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุต่าง ๆ โดยสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนการตรวจสอบสถานประกอบการผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง และร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิต สะสม และจำหน่ายดอกไม้เพลิงในพื้นที่เขตภาษีเจริญ เขตบางคอแหลม เขตคลองสามวา และเขตหลักสี่ นอกจากนั้น ยังมีหนังสือประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานที่ผลิต สะสม ขนส่งหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง ประกอบด้วย 1) ตรวจสอบสถานประกอบการผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 2) กวดขันไม่ให้มีการลักลอบผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง รวมทั้งพลุ ประทัด โคมลอย ในช่วงเทศกาล และ 3) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความรู้เรื่องอันตรายจากการผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง และการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงและโคมลอย ทั้งนี้ ได้มอบศูนย์บริการสาธารณสุข จัดเตรียมหน่วยพยาบาล รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ประจำสถานที่จัดงานเทศกาลอีกด้วย

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *