สถิตในดวงใจ ชั่วนิรันดร์

ร.ร.วัดทุ่งคอก โชว์ผลงานมหกรรม”สถิตในดวงใจ …ชั่วนิรันดร์”

  
วันที่ 11-13. ตุลาคม. 2562 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 นำโดยนางอารี. พวงวรินทร์. ผู้อำนวยการโรงเรียน. นายประสงค์ พวงวรินทร์. ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียน. และนางละเอียด สอิ้งทอง ที่ปรึกษาด้านงานบริหารทั่วไป. ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวแทนสถานศึกษาทั่วประเทศจัดนิทรรศการนำผลงาน ที่ได้น้อมนำศาสตร์พะราชา มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน จนประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบ. เป็นแบบอย่าง แก่ผู้อื่น และหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้. เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
นางอารี พวงวรินทร์. กล่าวว่า สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์กรมหาชน) ซึ่งตั้งอยู่คลองหนึ่ง. อำเภอคลองหลวง. จังหวัดปทุมธานี. ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯรัชกาลที่ 9. ภายใต้กิจกรรมนิทรรศการบุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากปรัชญาสู่อาชีพ. “ธ. สถิตในดวงใจ….นิรันดร์ “. โดยมีกิจกรรม หลักสตร Workshop กิจกรรมอบรมให้ความรู้. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง. กิจกรรมนิทรรศการ ต้นแบบด้านการเกษตร กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ความสำเร็จ เป็นต้น พิธิเปิดเริ่มในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยไดรับเกียรติจาก นายอลงกรณ์. พรหมบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดงาน. ทางโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ได้นำผลงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ผลงานโรงเรียนปลอดขยะถ้วยพระราชทาน. ผลงานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ผลงานนักเรียนไทยสุขภาพดี Beste of the Beste ระดับประเทศ ผลงานต้นแบบโรงเรียนสุจริต และผลงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มาแสดง โดยทุกผลงานเกิดจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการจัดการเรียนการสอน. ในการจัดกิจกรรม นางอัจฉราภรณ์. ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน. นางพนอ. อี้รักษา. ที่ปรึกษาโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี. นายชาญณรงค์. ศรีจันทร์. นักทรัพยากรบุคคล. สำนักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาร่วมเป็นเกียรติ และเยี่ยมชม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *