อบรมฝึกหลักสูตร Dopa S.W.A.T. จ.สุราษฎร์ธานี

ด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมกำลังพลกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยสะดวกในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-11 พฤศจิกายน 2562

โดยได้เชิญคณะวิทยาจาก ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง (ชุด Dopa S.W.A.T.) มาถ่ายทอด ดังนี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ได้บรรยาย ถ่ายทอดเทคนิค ประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปราบปราม

หลังจากนั้น คณะวิทยากร ได้บรรยายในหัวข้อ
– ระเบียบข้อกฎหมาย อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบสวนสมัยใหม่
– การสะกดรอยติดตามบุคคลและยานพาหนะ
– เทคนิคการสืบสวนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
– การจดบันทึกและจัดทำรายงานการสืบสวน
– เทคนิคการแถลงแผนการจับกุม

และในภาคค่ำ คณะวิทยากร ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมให้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ เพื่อแสวงหาหลักฐานข้อเท็จจริง และรายละเอียดแห่งความผิด ตั้งแต่การวางแผน สืบสวนหาข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรายงานสถานการณ์ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินคดี และเป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *