แจงแนวทางบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนศูนย์ กทม.1555

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แจงแนวทางบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนศูนย์ กทม. 1555
นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (สลป.) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวตามที่สื่อมวลชนได้ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. 1555 หลายครั้ง แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขว่า กทม. ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่แจ้งมายังศูนย์ฯ 1555 ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่องและส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลภายใน 1 วัน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ กทม. เช่น ท่อประปาแตก ถนนชำรุด เสาไฟฟ้าล้ม จะประสานสายด่วนของหน่วยงานนั้นโดยตรง หากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขจะทำหนังสือประสานแจ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเร็ว 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตอบรับภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ สลป. ส่งเรื่องผ่านระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของ กทม. และรายงานความก้าวหน้าของเรื่องที่รับแจ้งภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ตอบรับในระบบ 3) กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้แล้วเสร็จ จะต้องรายงานผลความก้าวหน้าของเรื่อง ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 4) ตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งทุกวัน หากพบเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่มีรายงานผลความก้าวหน้าตามเวลาที่กำหนด จะติดตามเร่งรัดในทันที พร้อมแจ้งผลการดำเนินการแก่ผู้ร้องที่แสดงความจำนงไว้ว่าต้องการให้ สลป. แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ 5) กรณีหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการแล้วเสร็จ กลับมาในระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของ กทม. แต่ผู้ร้องแจ้งว่าปัญหานั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขตามที่หน่วยงานรายงาน หรือหน่วยงานดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ สลป. จะบันทึกเรื่องร้องเรียนนั้น ลงในระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของ กทม. และจัดส่งให้หน่วยงานตรวจสอบแก้ไขอีกครั้ง 6) สุ่มตรวจเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนและหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการแล้วเสร็จในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของ กทม. ว่ามีข้อเท็จจริงถูกต้องตรงกันหรือไม่อีกทางหนึ่ง และ 7) จัดทำรายงานนำเรียนผู้บริหารเพื่อทราบทุกเดือน ทั้งนี้ การจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชน ถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของทุกหน่วยงาน หากไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดและระยะเวลา จะมีผลต่อการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานด้วย

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *