กทม.เดินหน้ารณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม “ลด คัดแยก จัดการขยะอันตราย”

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 กทม.เดินหน้ารณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม “ลด คัดแยก จัดการขยะอันตราย”
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงแนวทางการจัดการขยะของเสียอันตรายว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลด คัดแยก และการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดอบรม บรรยาย สาธิต จัดนิทรรศการ รวมถึงลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตราย เช่น ขยะอันตรายแลกน้ำหมักชีวภาพ ขยะอันตรายแลกไข่ ขยะอันตรายแลกต้นไม้ โดยดำเนินการในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงประเภทและพิษภัยของมูลฝอยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกวิธี
นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำหรับการจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน กทม. ได้กำหนดมาตรการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชนทุกวันอาทิตย์ หรือตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานเขตนัดหมาย โดยจัดรถเก็บขนมูลฝอยอันตรายแยกเป็นการเฉพาะ พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ที่ตัวรถ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถแยกทิ้งมูลฝอยอันตรายกับรถเก็บขนมูลฝอยทั่วไป โดยรถเก็บขนมูลฝอยทั่วไปจะมีถังรองรับมูลฝอยอันตรายตั้งอยู่บริเวณช่องด้านหลังพนักงานขับรถ หรือสามารถทิ้งในจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายของชุมชน โดยสำนักงานเขตจะรวบรวมไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอยของ กทม. ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะและมีมาตรการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน โดยจัดทำประกาศแจ้งการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของสำนักงานเขตหรือเสียงตามสายในชุมชน เพื่อแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้บริการเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า โดยสำนักงานเขตจะจัดรถเก็บขนมูลฝอยให้บริการตามชุมชนหรือสถานที่ต่าง ๆ ตามที่นัดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการนำมูลฝอยแต่ละประเภทออกมาทิ้ง อีกทั้งประชาชนยังสามารถนำมูลฝอยอันตรายมาทิ้งได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง รวมถึงสถานีบริการน้ำมันเชลล์ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 106 สถานี ซึ่ง กทม. จะเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *