กทม.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเป็นธรรม

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 กทม.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแบบกรมบัญชีกลาง – เปิดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุการดำเนินโครงการก่อสร้างของ กทม. ไม่เปิดโอกาสให้บริษัทที่ไม่เคยรับงานของหน่วยงาน กทม. หรือไม่เคยรับงานในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมประกวดราคาได้ นั้น ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินการขั้นตอนประกวดราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอเป็นไปตามแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ทำงานประเภทเดียวกับงานที่จัดหา มีขีดความสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกับการก่อสร้างในพื้นที่อื่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อน กระทบกับประชาชนจำนวนมาก จะต้องก่อสร้างในพื้นที่จำกัด จึงต้องใช้เทคนิคในการก่อสร้างเฉพาะด้าน นอกจากนี้ ยังต้องประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ประกอบการที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคา แต่เป็นผลงานนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบกับกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน สนย. จึงพิจารณาทบทวนเงื่อนไขผลงานก่อสร้างและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการประกวดราคางานก่อสร้างในโครงการของ สนย. โดยให้สามารถยื่นผลงานนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง เท่าเทียม เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินโครงการของรัฐ

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *