รณรงค์เพิ่มความปลอดภัย – ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 รณรงค์เพิ่มความปลอดภัย – ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ


นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวตามที่ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนเดินเท้าทั้งสิ้น 10,672 ครั้ง ขณะที่ผลการสำรวจของซูเปอร์โพลล์ เมื่อปี 2559 กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 90 รู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ทางม้าลายว่า กทม. ได้ดำเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของ กทม. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการจราจรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแนวทางลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึงมีคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยในระดับเขตทั้ง 50 เขต ของ กทม. ร่วมแก้ไขและเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้จัดให้มีโครงการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนสังกัด กทม. โดยจัดทำทางข้ามสีแดง สัญลักษณ์จำกัดความเร็วที่พื้นทาง ป้ายแนะนำทางข้าม ป้ายเตือนคนข้าม ป้ายจำกัดความเร็ว ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 96 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 308 แห่ง คาดแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 63 นอกจากนี้ สจส. ได้บูรณาการร่วมกับสำนักเทศกิจในการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนภายใต้โครงการ School Care และร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการ Street Hero เพื่อรณรงค์วินัยจราจร อีกทั้ง จัดทำทางข้ามม้าลายสีแดงและทางม้าลาย 3 มิติ บริเวณหน้าโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรนำร่องที่โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนหอวัง จากนั้นจะขยายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *