ศาลยุติธรรมร่วมกับกรุงไทยพัฒนายกระดับระบบศาลดิจิทัล

สํานักงานศาลยุติธรรมร่วมกับกรุงไทยพัฒนายกระดับระบบศาลดิจิทัลสู่ e-Filing Version 3
นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าวการยกระดับระบบศาลดิจิทัล สู่ระบบการยื่นคําฟ้องอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) Version 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี และความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยทนายความทั่วประเทศ สามารถยื่นคําฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ไม่ต้องเดินทางไปยื่นฟ้องที่ศาล ขณะที่จําเลยสามารถยื่นคําให้ารผ่านระบบได้เช่นเดียวกัน

ด้านผู้พิพากษาสามารถรับฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์หากคดีไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องทําสํานวนกระดาษ ศาลไม่ต้องหาพื้นที่จัดเก็บสํานวนที่มีเพิ่มมากขึ้น และคู่ความยังสามารถติดตามคดีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์พันธกิจที่จะพัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนอํานวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล
นายสราวุธ เบญจกุล เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารกรุงไทยและสํานักงานศาลยุติธรรม
ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบศาลดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน เชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม เพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชน โดยร่วมกันพัฒนาและขยายผลระบบการยื่นและส่งคําคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศ

ซึ่งขณะนี้ศาลซึ่งพิจารณาคดีแพ่ง 148 แห่งจาก 157 แห่งทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ใช้บริการกว่า 3,267คดีแล้วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“ที่ผ่านมา ธนาคารและสํานักงานศาลยุติธรรม ได้นําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานต่าง ๆ
เพื่อยกระดับระบบศาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมพัฒนาระบบ e-Filing อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้เข้าสู่ Version 3 ด้วยการนําระบบการยื่นคําฟ้องอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีความมากยิ่งขึ้น ช่วยอํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้กับทนายความทั่วประเทศที่ขึ้น
ทะเบียนในระบบจํานวน 2,808 คน ซึ่งแต่ละปีต้องยื่นฟ้อง 1.2 ล้านคดี หากมาใช้ระบบ e-Filing
จํานวนมากจะช่วยให้ศาลสามารถ ลดพื้นที่การจัดเก็บสํานวนกระดาษที่ศาลได้ขึ้นอีกมาก”
สําหรับ e-Filing Version 3 นี้ ทนายความสามารถยื่นคําฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จําเป็นต้องมายื่นคําฟ้องที่ศาล ทางด้านทนายจําเลยสามารถยื่นคําให้การ ขอคัดถ่าย และดูเอกสารในสํานวนคดีผ่านระบบนี้ได้รวมทั้งสามารถติดตามเอกสารได้ตลอดเวลา ส่วนเจ้าหน้าที่ศาลสามารถตรวจสอบเอกสารยื่นคําฟ้อง คําร้อง พร้อมให้ความเห็นและส่งงานให้ผู้พิพากษาได้ ซึ่งผู้พิพากษาสามารถประทับรับฟ้องได้
ทั้งนี้ ระบบ e-Filing Version 3 ปัจจุบัน สามารถรองรับการพิจารณาคดีในส่วนของคดีแพ่ง
โดยทางสํานักงานศาลยุติธรรมมีแผนขยายไปยังการพิจารณาคดีอาญา และขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารเป็นผู้ให้บริการรับชําระเงินกับผู้ใช้บริการ e-Filing ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสํานักงานศาลยุติธรรมอย่างครบวงจรด้วยการชําระผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม เว็บไซต์ ตลอดจนแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *