แนวทางความร่วมมือทางวิชาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ


วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์.ดร.กตัญญู แก้วหานาม เข้าพบ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวิจัยการเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการส่งเสริมการเผยแพร่การฝึกอบรมเพื่อให้ระบอบและวิถีชีวิตประชาธิปไตยเป็นปึกแผ่นและยั่งยืนผ่านกระบวนการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ จึงเข้าพบคณะผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อพูดคุยถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนและร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมด้านประชาธิปไตยให้ข้อมูลความรู้เรื่องประชาธิปไตยท้องถิ่นส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองการเลือกตั้งจัดกิจกรรมระดมความคิดเพื่อสร้าง Social Platform ติดตามการเลือกตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงห้องสมุดความรู้ด้านงานวิชาการ เป็นต้น ซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเช่นกัน จึงยินดีให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้อย่างเต็มที่

#สถาบันพระปกเกล้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *