We are Citizens

“We are Citizens ของน้องๆ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บร.)”

14 ก.พ. 2563 : สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ กอ.รมน.จัดอบรมโครงการเยาวชนประชาธิปไตย We are Citizens ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 201 คน

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้บุคลากรจากสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่เป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจอันดี เรื่อง การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นอกเหนือจากการบรรยายแล้ว ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายในประเด็นการแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ในบทบาทของเยาวชนพลเมือง บรรยากาศในการจัดกิจกรรมอบรมวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้น และตื่นตัวตลอดเวลา เป็นอีกวันที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้มากมายให้กับทั้งผู้จัด และผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากเป็นโรงเรียนหญิงล้วน น้องๆ ฉลาดเฉลียว ตอบคำถามฉะฉาน มีความคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล งานนี้จบอย่าง Happy Ending เพราะน้องๆ สัญญาอย่างเข้มแข็งว่า จะทำหน้าที่เยาวชนพลเมืองให้ดีที่สุด เพราะ…ลูกบร. We are Citizens!

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

#สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
#สถาบันพระปกเกล้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *