พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองหนองปรือ รวม 150 คน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 12-13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี
พิธีเปิดโครงการ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี
พิธีปิด โตรงการ นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรี

 

กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเทศบาลหนองปรือ เป็นองค์กรเทศบาลต้นแบบในการให้บริการพี่น้องประชาชน ด้วยความรักใส่ใจยิ้มด้วยใจบริการ
เริ่มต้นพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขก่อน
รู้สึกรักในหน้าที่การงานของตัวเองและรักเพื่อนร่วมองค์กร และรักในองค์กร
การพัฒนาการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ และทำให้เป้าหมายองค์กรได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

โครงการอบรมครั้งที่ 2 ที่ชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับทางเทศบาลหนองปรือ
นำทีมโดยประธานชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย พัฒนาคนพัฒนาชาติ พันเอกพิเศษนเรศฐากูร โกรา และทีมงาน พร้อมสนับสนุน คนไทยมีวินัยและมีความสุขระดับโลก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *