ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก”

๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” และมอบผลิตภัณฑ์นมกล่องสำเร็จรูปยูเอชที ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรม
โอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกล่าวถึงโครงการนมโรงเรียน ซึ่ง นายชวน หลีกภัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี ๒๕๓๕ ได้ริเริ่มขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็ก และส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถขายน้ำนมดิบได้ โดยได้ปลูกฝังให้เด็กไทยรักการดื่มนม จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ขยายถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จนกระทั่งถึงปัจจุบันโครงการดังกล่าวก็ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งการดื่มนมนั้นมีความสำคัญมากและควรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่เด็กนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนจึงไม่ได้ดื่มนมที่โรงเรียน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านสมอง ตลอดจนการเจริญเติบโตทางร่างกาย อีกทั้งเมื่อเด็ก ๆ เหล่านี้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็จะไม่เป็นโรคกระดูกพรุนและกระดูกบาง เนื่องจากได้รับแคลเซียม โปรตีน และแร่ธาตุต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งผลจากการดื่มนมทำให้เด็กไทยมีสรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจากการวัดส่วนสูงของเด็กไทยภายในเวลา ๑๐ ปี พบว่าในเด็กที่อายุเท่ากันมีส่วนสูงมากขึ้นเฉลี่ย ๑๑ ซม.
ทั้งนี้ นมเป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์ จึงไม่ต้องการให้เด็ก ๆ ปฏิเสธการดื่มนม และฝากไปยังผู้ปกครองทุกคน ให้คำนึงถึงเรื่องของโภชนาการสำหรับเด็ก ๆ อีกทั้งฝากให้ลูกหลานทุกคน ใช้เวลาในช่วงที่โรงเรียนยังปิดอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ โดยเรียนรู้และช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ เพราะเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นต้องมีประสบการณ์ในชีวิตด้วย และขอให้ลูกหลานทุกคนมีชีวิตที่ก้าวหน้า มีสรีระร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *