มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าสร้างศูนย์ฝึกอบรม

ต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมนครนนทบุรี ชั้น 2 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 กับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องงบดุล รายงานกิจการของมูลนิธิฯ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี พิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุน ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เปิดเผยว่าทางมูลนิธิฯเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด เดินหน้าการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างจิตสานึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นต้นแบบที่ดี และจัดประกวดการต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563

พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต บนพื้นที่ราชพัสดุ ทะเบียนหมายเลขที่ นบ.390 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 66.5 ตารางวา ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2563-2565 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบโครงร่างและรูปแบบการจัดพื้นที่ตามแบบ มีการปรับเพิ่มเติมในบางจุด เพื่อให้เกิดความอ่อนตัวในการบริหารงานและการใช้งาน โดยในการก่อสร้างสามารถแยกออกเป็น 2 เฟส คือเฟสแรกเป็นอาคารสามเหลี่ยมเหลี่ยม 4 ชั้น กำหนดเป็น อาคาร B พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,700 ตรม.เศษ ส่วนอาคารใหญ่ 5 ชั้น กำหนดเป็น อาคาร A มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตรม.เศษ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯเปิดรับการมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตกับทุกหน่วยงานและองค์กร

 

About news-town 14724 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*