ขับเคลื่อนการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมขับเคลื่อนการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน พ.ศ…..

📌📌เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 : นายแก้ว สังข์ชู (ประธานผู้ริเริ่มร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ. …. ) ขอความสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ. …. โดยความร่วมมือที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน ได้สนับสนุนในการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยการให้ความรู้เรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน แก่คณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย สมาชิกสภาองค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป

นางสาวปัทมา สูบกำปัง (ผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า) ได้ให้ความรู้เรื่องกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน ให้แก่เครือข่ายสวัสดิการชุมชุนภาคกรุงเทพ ปริมณฑล และตะวันออก จำนวน 50 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับความรู้เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ. ….

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
สำนักวิจัยและพัฒนา

http://www.kpi.ac.th/news/news/data/867

#legal #legal63 #ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน
#สถาบันพระปกเกล้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *