กำชับ รร.กทม.ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลม ขนมหวาน พร้อมให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียน

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 กำชับ รร.กทม.ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลม ขนมหวาน พร้อมให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียน
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีผลสำรวจนักเรียนอนุบาลถึงนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน พบเกิดฟันผุในระยะเป็นรูถึงร้อยละ 50 เฉลี่ย 1-2 ซี่/คน จึงควรหลีกเลี่ยงการจำหน่าย หรือการจัดให้บริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลสูง ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ร้านค้ารอบรั้วโรงเรียนว่า โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม โดยจัดการเรียนการสอนเรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ และให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแก่นักเรียน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อและสนับสนุนการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก โดยจัดพื้นที่สำหรับแปรงฟัน ให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร รวมทั้งให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ตลอดจนให้โรงเรียนประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้ความรู้และบริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยตรวจสุขภาพทางช่องปากและฟันเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันได้กำชับให้สถานศึกษากำกับดูแลการจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่มในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่สะอาดและปลอดภัยแก่นักเรียน ไม่ให้นำสินค้าไปจำหน่ายให้กับนักเรียนบนห้องเรียน ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลม อาหารกรุบกรอบ ลูกอมทุกชนิด อาหารประเภทปิ้งย่างที่ไม่สะอาดมีโภชนาการต่ำและไม่ปลอดภัย และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องการจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการแก่บุคลากรและร้านค้าทั้งในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน รวมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกซื้ออาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และแนะนำนักเรียนไม่ให้ซื้ออาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะบริเวณรอบโรงเรียน

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *