แก้ไขปัญหาจุดทิ้งขยะบริเวณตรงข้ามตลาดบางกะปิ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 แก้ไขปัญหาจุดทิ้งขยะบริเวณตรงข้ามตลาดบางกะปิ
นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพกองขยะเกลื่อนกลาดบริเวณตรงข้ามตลาดบางกะปิ โดยระบุในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. จะมีการนำขยะมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวทุกคืน สร้างความสกปรกให้พื้นที่ว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานสำนักงานเขตบางกะปิตรวจสอบทางเท้า พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทิ้งขยะในจุดที่จัดไว้ อีกทั้งได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดทางเท้าในพื้นที่ทั้งสองฝั่งเป็นประจำทุกวัน และได้รณรงค์แจกประกาศ แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ โดยให้ประชาชนมัดปากถุงขยะก่อนนำมาวางรอการจัดเก็บตามเวลาที่กำหนด ขณะเดียวกัน กทม. ได้ดำเนินโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง โดยกำหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลัก สายรอง ชุมชน และติดป้ายแสดงรายละเอียดวันเวลาทิ้งขยะของประชาชน รวมถึงเวลาเข้าจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการทิ้งขยะให้ถูกที่ พร้อมเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์และ QR Code เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ นอกจากนี้ทุกสำนักงานเขตได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะควบคู่กับล้างถนนและจุดที่มีขยะจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ คนงานกวาดประจำพื้นที่จะดูแลกวาด ล้างทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม. กล่าวว่า บริเวณตลาดบางกะปิ มีผู้ประกอบการตลาดทั้งหมด 5 ราย รวมตลาด กทม. และผู้ค้านอกตลาดอีกหลายราย โดยทุกตลาดมีจุดทิ้งขยะเป็นถังคอมแพคเตอร์และจุดพักขยะแบบถังขยะจัดเก็บ ซึ่งจุดทิ้งขยะที่มีผู้ค้าและผู้พักอาศัยในซอยต่าง ๆ นำขยะมาทิ้งจำนวนมาก โดยไม่ใส่ถุงขยะและมัดปากถุงให้เรียบร้อย มีจำนวน 3 จุด ประกอบด้วย บริเวณใต้สะพานลอย ด้านหน้าห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดบางกะปิ ปากซอยลาดพร้าว 142 และบริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดบางกะปิ ปากซอยลาดพร้าว 146 นอกจากนั้น ยังมีผู้ค้าที่ยึดพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนและทางเท้า เพื่อส่งสินค้าและแปรรูปสินค้ารอจำหน่าย ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ (เศษผัก ผลไม้) และกล่องโฟมบรรจุอาหารทะเลและผักสด อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนัดประชุมผู้ประกอบการตลาด ร่วมกับสถานีตรวจนครบาลลาดพร้าวและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ ห้ามมิให้จอดรถส่งของบนผิวจราจร ทิ้งขยะในถังคอมแพคเตอร์และถังขยะตามที่กำหนด กวดขันไม่ให้ผู้ค้าใช้พื้นที่เกาะกลางถนนลาดพร้าว ช่วงหน้าตลาดบางกะปิ เป็นจุดคัดแยกและแปรรูปสินค้ารอจำหน่าย ห้ามจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าบริเวณด้านหน้าตลาดบางกะปิโดยเด็ดขาด รวมทั้งกำกับควบคุมผู้ค้าไม่ให้นำขยะมาทิ้งนอกพื้นที่ที่กำหนด ขณะเดียวกันยังได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เร่งรัดติดตั้งแผงเหล็กกั้นบริเวณทางเดินเท้าและเกาะกลางถนน เพื่อป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งในฝั่งตรงข้ามตลาดบางกะปิอีกด้วย

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *