แจงแนวทางการจัดระเบียบซากรถในที่สาธารณะ

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแส – แจงแนวทางการจัดระเบียบซากรถในที่สาธารณะ
นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกต กรณี กทม.เข้มงวดปัญหาการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ ควรจัดหาพื้นที่กลางสำหรับจัดเก็บซากรถยนต์ และเปิดช่องทางรับแจ้งตำแหน่งที่ตั้งซากรถในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า หาก กทม. ตรวจพบการกระทำความผิดจอด ทิ้ง วาง หรือกองซากรถยนต์บนถนนหรือในสถานที่สาธารณะ จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 กรณีที่รู้ตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง จะแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซากรถเคลื่อนย้าย เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองยินยอมปฏิบัติตามให้คดีเป็นอันเลิกกัน ส่วนกรณีที่ไม่รู้ตัวเจ้าของซากรถ จะปิดประกาศให้เจ้าของมาเคลื่อนย้ายให้พ้นถนนหรือสถานที่สาธารณะภายใน 15 วัน นับแต่ทราบคำสั่ง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคลื่อนย้ายและเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้เปรียบเทียบปรับ เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน 15 วันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน และเมื่อครบระยะเวลา เจ้าของหรือผู้ครอบครองซากรถ ไม่ขนหรือย้ายออกไปจากถนนหรือสถานที่สาธารณะ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเคลื่อนย้ายซากรถไปให้พ้นถนนหรือสถานที่สาธารณะด้วยวิธีที่เห็นสมควร โดยก่อนดำเนินการสำนักงานเขตจะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ เพื่อประสานงานและหากเจ้าของไม่มาติดต่อและแสดงตน สำนักงานเขตจะขายทอดตลาดซากรถนั้น
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแส ผู้ทิ้งซากรถฯ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สายด่วนเทศกิจ 02 – 465 – 6644 www.bangkok.go.th/reward Line @ : ebn 6703w Facebook ของสำนักเทศกิจ citylaw_bma@hotmail.com แจ้งทางไปรษณีย์ สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กทม. 10600 หรือแจ้งโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ หากมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินรางวัลนำจับจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับ ส่วนสถานที่เก็บซากรถยนต์ของกลาง ทุกสำนักงานเขตมีสถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสม ต้องประสานขอใช้สถานที่ของหน่วยงานอื่น เพื่อเก็บรักษาซากรถให้ปลอดภัย

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *