โรงเรียน กทม.จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียน กทม.จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ – เตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนคลายสถานศึกษา
นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการของสถานศึกษา โดยมีข้อพิจารณาในการผ่อนคลาย คือ ให้นักเรียนไปเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการเสริมที่เข้มข้นขึ้นว่า จากการประเมินสถานการณ์ ยังไม่พบการระบาดในโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองนักเรียนอย่างเข้มข้น หากพบเด็กที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ปกครองต้องรับกลับไปพบแพทย์หรือไปสังเกตอาการที่บ้านทุกคน ขณะเดียวกันทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของเด็กนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ กทม. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษามีแผนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด กทม.ที่สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความยืดหยุ่น หลากหลาย และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ ทั้งที่ครูผู้สอนจัดทำขึ้น รวมถึงสื่อการสอนออนไลน์ เว็บไซต์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คลิปวิดีโอ หนังสือ ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ ขณะเดียวกันครูผู้สอนจะต้องใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ เช่น การประเมินจากผลการปฏิบัติของผู้เรียน ได้แก่ ชิ้นงาน โครงงาน รวมถึงการนำเสนอความคิดเห็น การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนั้น โรงเรียนในสังกัด กทม. ยังได้สร้างความเข้าใจและมีระบบการบริหารจัดการดูแลนักเรียน ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน และผู้ปกครองให้มีความปลอดภัย โดยมีหนังสือประสานสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัด
ให้ทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ กทม. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งนักเรียนภายในโรงเรียน การสวมหน้ากากอนามัย และรณรงค์ให้ล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ รวมทั้งประสานระหว่างหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การคัดกรอง การดูแลเฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *