กทม.เตรียมรับมือปัญหาขยะในช่วงอุทกภัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 กทม.เตรียมรับมือปัญหาขยะในช่วงอุทกภัย – เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมสูง
นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดจากอุทกภัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนว่า กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการขยะในภาวะอุทกภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของกรมควบคุมมลพิษในการเตรียมพร้อมทั้งภาวะก่อนอุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานเขต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสำรวจวัสดุอุปกรณ์และจำนวนบุคลากร เพื่อรองรับการจัดการขยะ การจัดเก็บ และการกำจัดขยะ ขณะเดียวกันได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการกำหนดจุดพักขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนำขยะหรือเศษวัสดุสิ่งของมาทิ้งยังจุดพัก รวมทั้งพิจารณาปรับแต่งท่อไอเสียรถขนขยะให้สูงเหนือระดับน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและรถเก็บขยะปกติไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ นอกจากนั้น ยังได้ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ โดยประเมินความเสี่ยงทั้งบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอย และสถานที่กำจัดมูลฝอย ตลอดจนกำหนดมาตรการรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในภาวะอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ

//

ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *