โครงการ”ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจลดอุบัติเหตุทางถนน”

บ้านพักเด็กสุพรรณบุรี บูรณาการ ร่วม สภาเด็กฯโรงเรียน รุกโครงการ”ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจลดอุบัติเหตุทางถนน”


ที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จพรรณบุรี นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ น.ส.ศศิชา จันทร์แดง รองประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.สุพรรณบุรี นายตรัยพงษ์ เข็มเพชร ผอ.รร.สามชุกรัตนโภคาราม เปิดโครงการ”ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจลดอุบัติเหตุทางถนน” เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชน มีความจำเป็นต้องเดินทางไปสถานศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเดินเท้า ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งโดยสารรถประจำทาง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกันทั้งสิ้น สาเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ขับขี่หรือซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ไปยังสถานศึกษา ซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น ขาดประสบการณ์และทักษะใน การขับขี่ ประมาท ชอบความเสี่ยง ชอบขับขี่เร็วด้วยความคึกคะนองตามวัย ไม่ใส่ใจในความปลอดภัย ของตนเองและเพื่อนร่วมทาง พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยกำลัง ศึกษา จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงจุด โดย กิจกรรมสันทนาการ สนามจราจรเยาวชน ความรู้เกี่ยวกับการ ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นต้น
รวมทั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถ นำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ได้รับความบันเทิงและความ สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครอง บุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วน ร่วมในการสร้างเสริมระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *