ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง จังหวัดกาฬสินธุ์

สสม.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง” ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง” จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย” โดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กล่าวรายงานถึงที่มาและความสำคัญของการอบรม ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายสุขี ซองศิริ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและคณะวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน มาจากหลายภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ และผู้นำชุมชน

ข้อมูล:รุ่งนภา รุ่งรอด
ภาพ: นายนวกานต์ แท่งทอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *