สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 ปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ


ที่อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสาวอินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กล่าวรายงานว่า


สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษา ซึ่งการปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวปฏิบัติและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ให้ปฏิบัติตนด้วยความถูกต้อง ตามการดำรงชีวิตในวิถียุคใหม่ (New Normal) ต่อไป สำหรับพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ความเคารพ และยอมรับ นับถือต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความวิริยะอุสาหะของครูอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาบรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 วิทยาลัย ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จำนวน 7 สถานศึกษา ใน 14 สาขาวิชาดังนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และบริบทต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ในทุกสาขาวิชารวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องสามารถดำรงชีวิตการเป็นนักศึกษาของสถาบันได้อย่างมีความสุข

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *