“เฉลิมชัย” พร้อมเสนอครม.หลัง “ฟรุ้ตบอร์ด”

เห็นชอบโครงการเยียวยาชาวสวนลําไยกว่า 3 พันล้าน พร้อมเดินหน้าโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” เร่งระบายลําไยผ่านตลาดออฟไลน์ออนไลน์ ด้านอลงกรณ์ ประชุม “AIC” ตั้งสถาบันลําไยเร่งวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าลดพึ่งพาส่งออก

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ (13 ส.ค.) ว่า คณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) หรือฟรุ้ทบอร์ด โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้จัดประชุมนัดพิเศษตามคําสั่งของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งการให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลําไยเป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณา โครงการเยียวยาชาวสวนลําไยวงเงินกว่า 3 พันล้านบาท เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยการจ่ายค่าชดเชย เยียวยาให้ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ


ทั้งนี้ เน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนลําไยเดือดร้อนจากปัญหาราคาตกต่ําเพราะผลกระทบจากโควิดระบาดรอบ สองในจีน ทําให้โรงงานผลิตลําไยอบแห้งรับซื้อลําไยน้อยลงเช่นเดียวกับผู้ค้าส่งออกลําไยสดด้วยกังวลความไม่แน่นอน ในการส่งออกไปจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ศุลกากรจีนเคร่งครัดเรื่องการสําแดงราคานําเข้าลําไยทําให้เกิด ความล่าช้าในขั้นตอนการนําเข้าส่งออกลําไยไปจีนประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 ในประเทศ ทําให้พ่อค้าชาวจีนลดจํานวนการเดินทางเข้ามาในระหว่างน้ีทําให้ส่งผลต่อราคาลําไย
นายนราพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไย ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลําไยให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลําไยที่ได้รับผลกระทบท้ัง ด้านการผลิตและการตลาด รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลําไยเพ่ือประกอบอาชีพ ชาวสวนลําไยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลําไย ปี 2562 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรม ส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน โดยให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็น พื้นที่ลําไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลําไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป)
อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาการส่งออก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้สั่งการให้ฟรุ้ทบอร์ดดําเนินการโมเดลเกษตร พาณิชย์ทันสมัยตามแผนปฏิบัติการโอ2โอ. (O2O) ออฟไลน์ 2 ออนไลน์โมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”เร่งระบาย ลําไยสดประมาณ30%ของผลผลิตลําไยทั้งหมดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และบริษัทอีคอมเมิร์ซรวมทั้งเว็ปไซท์ชว่ย เกษตร.com และบริษัทไปรษณีย์ไทย พร้อมทั้งสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการส่งเสริมการบริโภค ลําไยในประเทศจับคู่ค้ารับซื้อผลลําไยสด ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับซื้อลําไยของสมาชิกในราคานําตลาด ส่งจําหน่ายข้ามจังหวัดและข้ามภาคเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม ซึ่งลําไยให้ผลผลิตมาก ท่ีสุดน้ัน ได้ทําแผนกระจายสินค้าท่ีได้วางไว้ก่อนหน้านี้
นายนราพัฒน์ ยังเปิดเผยด้วยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ที่มีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มอบ นโยบายให้เร่งรัดการจัดตั้ง “สถาบันลําไย” ในรูป AIC ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนนี้ เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาลดต้นทุนเน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าลําไยลดการพึ่งพาการส่งออกเป็นการ แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลําไยทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม การเกษตร ปี 2562 โดยมีขนาดพื้นที่ปลูกลําไย ดังนี้ 1.น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ไร่ ประมาณ 61% คิดเป็น 121,475 ครัวเรือน 2. มากกว่า 5-10 ไร่ ประมาณ 20% คิดเป็น 41,236 ครัวเรือน 3. มากกว่า 10-15 ไร่ ประมาณ 7% คิด เป็น 15,252 ครัวเรือน 4. มากกว่า 15-20 ไร่ ประมาณ 3% คิดเป็น 7,640 ครัวเรือน 5. มากกว่า 20-25 ไร่ ประมาณ 1% คิดเป็น 3,682 ครัวเรือน และ 6. มากกว่า 25 ไร่ ประมาณ 3% คิดเป็น 7,367 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 196,655 ครัวเรือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *