สังขละบุรี พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักทฤษฎีใหม่

พัฒนาชุมชนสังขละบุรี เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่บ้านห้วยมาลัย


วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี เปิดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี จ่าอากาศโท กิตตินันท์ แสงจันทร์ ปลัดอำเภอสังขละบุรี เป็นประธานในพิธี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานตามรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ สร้างการเรียนรู้ ยึดหลักการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน พัฒนาพื้นที่ของตนเองจนเป็นตัวอย่างความสำเร็จและขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป


การจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ได้คัดเลือกครัวเรือนที่สนใจดำเนินการ “โคก หนอง นา โมเดล” เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา กสิกรรมระบบเศษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการออกแบบพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และได้กำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีขึ้น ในบริเวณพื้นที่ของนายโสฬส กระต่าย หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยมาลัย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ผู้นำต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ระดับอำเภอ ในะหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการขุดคลองไก่ กิจกรมการปลูกแฝก กิจกรรมการวางระบบน้ำ และการปล่อยพันธ์ปลานิล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *