โจทย์ใหม่ท้องถิ่นไทย

กิจกรรม Local Talk Series (5) ความเหลื่อมล้ำในสังคม : โจทย์ใหม่ท้องถิ่นไทย ”
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดเวทีพูดคุย ภายใต้คอนเซ็ปท์ Local Talk Series: New Chance in New Normal ในประเด็นที่ 5 ความเหลื่อมล้ำในสังคม : โจทย์ใหม่ท้องถิ่นไทย จะลดช่องว่างทางการศึกษา ท้องถิ่นทำได้แค่ไหน อย่างไร ??? โดยวิทยากร ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับฟังผ่าน Facebook Fan page สถาบันพระปกเกล้า และ Facebook Fan page วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นดังกล่าว มีผู้ติดตามรับฟัง กว่า 2,000 Viewer และทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรม Local Talk Series (6) ได้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ใน 2 ช่องทางเดิม

#วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
#สถาบันพระปกเกล้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *